خطا یک خطای بحرانی رخ داده است.
The server failed to resume the transaction. Desc:14d00000012.

کمیسیون ها | کانون وکلای آذربایجان
اهداف و وظایف
رئیس کمسیون رفاه
اعضای کمسیون رفاه
اخبار و اطلاعیه های کمسیون رفاه